AktualityNa hypotéku dosáhne více zájemcù. ÈNB zrušila další omezení
Èeská národní banka (ÈNB) na svém vèerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje pomìr výše celkového zadlužení žadatele o úvìr a výše jeho èistého roèního pøíjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí pøekroèit 8,5 násobek roèního pøíjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ÈNB tento ukazatel sledovat.
Èeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona øeší, jak zamezit øetìzení nájemních smluv
V rámci chystaného zákona o podpoøe v bydlení chce vláda mj. zamezit øetìzení nájemních smluv na dobu urèitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obì smluvní strany, nebo zda to bude znamenat spíše vìtší nejistotu a èastìjší stìhování. Nìkteré názory se dokonce pøiklánìjí k tomu, že se èást nájemních vztahù mùže pøenést i do šedé ekonomiky.
Pozemek máte, ale nemáte pro nìj využití. Co s ním?
Zpùsob využití pozemku je definován katastrálním zákonem a jeho provádìcím pøedpisem. O legálním zpùsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí rozhodují rùzné orgány, podle toho, o jaký druh pozemku se jedná. Vlastník jej nemùže využívat pro jiný úèel, než pro jaký je urèený. Ovšem druh pozemku se také dá zmìnit a následnì využít jiným zpùsobem.
Dluhopisy a akciové fondy – další možnosti, jak investovat do nemovitostí
Nemovitosti jsou dlouhodobě označovány za jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak lze zhodnotit uspořené finanční prostředky. Neznamená to však, že je vždy třeba zakoupit celou nemovitost. Způsobů investování do nemovitostí je několik.
Před koupí pozemku si prověřte kvalitu ovzduší v dané lokalitě
Uvažujete-li o novém domě nebo pozemku, na němž byste si chtěli vybudovat domov, nenechte se nemile překvapit. I v lokalitě, která působí nádherně, se mohou vyskytovat imise, které naruší spokojené bydlení.


Dotazy

Zaujala Vás některá z našich nabídek nebo chcete zvýšit šance prodeje či pronájmu své nemovitosti profesionální inzercí? Napište nám svůj dotaz na info@rkfokus.cz

Spěcháte? Zavolejte nám na tel.: +420 776 05 04 03 nebo se k nám osobně dostavte na Vaňkovo nám. 234/13, 674 01 Třebíč, rádi Vás poznáme.