AktualityPozor na èerné stavby. Pøi nákupu nemovitosti nechte vše øádnì zkontrolovat
Nástavby, pøístavby, pøístøešky. Zdánlivì nevinná malá stavba kùlny na zahradní náøadí mùže novému vlastníkovi øádnì zkomplikovat život. Jde totiž o èerné stavby a podle nového stavebního zákona je nelze jen tak bez komplikací zlegalizovat. A co pak? Koupíte nìco, co budete muset na své náklady zbourat.
Pro podání návrhu na vklad již nemusíte na katastr nemovitostí
Elektronizace státní správy je v nìkterých pøípadech pojmem, s nímž si spojujeme spíše tìžkosti a komplikace. Její zavádìní sice probíhá již více než deset let, ale stále musí obèan pro mnoho èinností a informací pøímo na úøad. To neplatí u katastrálního úøadu. Jednak tu máme datové schránky a elektronickou poštu, ale pøedevším je na webových stránkách katastrálního úøadu formuláø, jehož prostøednictvím lze podat návrh na vklad on-line.
Chcete koupit a pronajímat nemovitost v Chorvatsku? Nebude to už tak snadné
Poptávka po nemovitostech v Chorvatsku se bìhem posledních mìsícù mírnì snížila. Tento trend by se ale mohl brzy zmìnit. Jedním z dùvodù možného zvýšení zájmu o chorvatské nemovitosti mùže být plánovaná zmìna legislativy. Koupì nemovitosti zùstane beze zmìny, ale její následné využití mùže být novì výraznì regulováno.
Co je tøeba pøipravit k odhadu ceny nemovitosti
Odhad nemovitosti je nutný v několika případech. Především je to při koupi nemovitosti na hypotéku, dále pro dědické řízení a rozdělení společného jmění manželů. V dalších případech sice není odhad právně nutný, ale je také vhodné jej mít. Je to například při prodeji nemovitosti či darování.
K čemu slouží pozemkové úpravy a kdy vám přijdou vhod?
Každý pozemek má svoji historii a do jejich uspořádání se promítalo v průběhu staletí mnoho faktorů. Proto nemusí být stávající uspořádání nejvhodnější pro zdraví krajiny, a také nejpraktičtější pro hospodaření. Někdy vede současné uspořádání i k narušení ekologické stability, nebo znemožňuje vlastníkům přístup k pozemkům a jejich využívání. Řešením jsou pozemkové úpravy, což je specifický proces, jímž se pozemky nově uspořádají.


Dotazy

Zaujala Vás některá z našich nabídek nebo chcete zvýšit šance prodeje či pronájmu své nemovitosti profesionální inzercí? Napište nám svůj dotaz na info@rkfokus.cz

Spěcháte? Zavolejte nám na tel.: +420 776 05 04 03 nebo se k nám osobně dostavte na Vaňkovo nám. 234/13, 674 01 Třebíč, rádi Vás poznáme.